Ambulatorinis planas

PLANINIŲ AMBULATORINIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ ETAPINIO ATNAUJINIMO IR TEIKIMO UAB „ARTMEDICA“ PLANAS

I.                BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. UAB „Artmedica“ (toliau Įstaiga) planinių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų etapinio atnaujinimo ir teikimo asmens sveikatos priežiūros įstaigoje planas (toliau Planas) nustato kaip etapiškai atnaujinamos ir teikiamos planinės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos.
 2. Visi paciento duomenys, susiję su teikiamomis ambulatorinėmis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis, įskaitant ambulatorinio apsilankymo aprašymo, siuntimo, atsakymų į siuntimą, medicininių vaizdų, jų aprašymą ir kt., fiksuojami Formoje Nr. 025/a „Ambulatorinė asmens sveikatos istorija“ ir/ar elektroninėje jos versijoje.
 3. Planas yra privalomas visiems darbuotojams.
 4. Už tinkamą Plano nuostatų įgyvendinimą atsako įstaigos direktorius ir kiekvienas darbuotojas savo kompetencijos ribose.

II.              PLANINIŲ AMBULATORINIŲ PASLAUGŲ ATNAUJINIMO IR TEIKIMO PRIORITETAI

 1. Prioritetas teikiamas nuotoliniam ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo būdui. Tiesioginio kontakto su pacientu ambulatorinė asmens sveikatos priežiūros paslauga teikiama tik tuomet, kai dėl specifikos neįmanoma jos suteikti nuotoliniu būdu.

 • PLANINIŲ AMBULATORINIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS IR APIMTYS

 1. Nuotolinis ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų (toliau – NSPP) teikimas (informacinėmis ir ryšio technologijomis) pacientui nevykstant į UAB „Artmedica“ teikiamas šia tvarka:
  • pradėdamas teikti NSPP pacientui, gydytojas specialistas išsiaiškina subjektyvią paciento sveikatos būklę (remdamasis paciento suteiktais duomenimis) ir sprendžia dėl tolesnio paslaugos teikimo;
  • nusprendęs suteikti NSPP pacientui, gydytojas specialistas pradeda pildyti F Nr. 025/a „Ambulatorinė asmens sveikatos istorija“ ir/ar elektroninę versiją;
  • Formoje Nr. 025/a nurodo NSPP pacientui suteikimo datą, laiką, naudotas informacines ir ryšio technologijas, paciento kreipimosi priežastį, subjektyvią paciento sveikatos būklę, pateikia rekomendacijas dėl tolimesnio gydymo.
  • Nuotolinių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų apskaitą veda kiekvienas konsultuojantis gydytojas. Duomenų suvestinę, kurioje turi būti nurodyta paciento vardas, pavardė, konsultacijos suteikimo data ir valanda bei rekomendacijos dėl tolimesnio gydymo, kiekvienos darbo savaitės pabaigoje elektroniniu paštu info@nordclinic.lt atsiunčia klientų aptarnavimo vadybininkui. Klientų aptarnavimo vadybininkas sudaro nuotolinių konsultacijų suvestinę, kurią pateikia įstaigos direktoriui.
 2. Tiesioginio kontakto su pacientu ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos tik tuomet, kai dėl specifikos paslaugos neįmanoma suteikti nuotoliniu būdu. Ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiantis specialistas, teikdamas nuotolines paslaugas, įvertinęs, kad neužtenka duomenų apie paciento sveikatos būklę, negalima nuotoliniu būdu įvertinti paciento sveikatos būklės be apžiūros ar papildomų tyrimų registruoja pacientą planinei (tiesioginio kontakto) konsultacijai.
 3. Gydytojas specialistas paciento duomenis vardą, pavardę pateikia klientų aptarnavimo vadybininkui, kuris veda planinių tiesioginio kontakto ambulatorinių paslaugų registraciją, pildo „Planinių ambulatorinių ASPP registravimo žurnalas“ (1 priedas).
 4. Tiesioginio kontakto su pacientu ambulatorinė asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas organizuojamas griežtai vadovaujantis šiame Plane nustatytų reikalavimų ir darbo grafiko planuojant bei neviršijant 2 priede patvirtinto maksimalaus per dieną galimų priimti tiesioginio kontakto pacientų skaičiaus kabinetuose, skirtuose tiesioginio kontakto su pacientu konsultacijoms skaičiaus, vadovaujantis nurodymais:

9.1. Kabinetų, skirtų tiesioginio kontakto su pacientu konsultacijoms, neinvazinėms ir invazinėms procedūroms atlikti darbas vykdomas darbo dienomis nuo 09:00 iki 18:00 val.

9.2. Kabinetų, skirtų tiesioginio kontakto su pacientu konsultacijoms darbas organizuojamas nuosekliai paskirstant laiką: tiesioginė konsultacija iki 20 min., valymas ir dezinfekavimas 15 min. (minimalus ekspozicijos laikas) ir vėdinimas 20 min. (vyksta kartu su valymu). Tiesioginėms konsultacijoms skirtame kabinete galima registruoti iki 15 (veiklos adresu Birželio 23-osios g. 4, Kaunas) ir iki 10 (veiklos adresu Savanorių pr. 245, Kaunas) konsultacijų per dieną.

9.3. Kabinetų, skirtų neinvazinėms procedūroms ar neinvaziniams tyrimams atlikti darbas organizuojamas nuosekliai paskirstant laiką: laikas neinvazinėms procedūroms ar neinvaziniams tyrimams atlikti priklauso nuo neinvazinės procedūros ar neinvazinio tyrimo sudėtingumo, valymas ir dezinfekavimas 15 min. (minimalus ekspozicijos laikas) ir vėdinimas 20 min. (vyksta kartu su valymu). Viename kabinete skirtame neinvazinėms procedūroms ar neinvaziniams tyrimams atlikti galima registruoti iki 15 (veiklos adresu Birželio 23-osios g. 4, Kaunas) ir iki 10 (veiklos adresu Savanorių pr. 245, Kaunas) neinvazinių procedūrų ar neinvazinių tyrimų per dieną.

9.4. Kabinetų, skirtų invazinėms procedūroms ar invaziniams tyrimams atlikti darbas organizuojamas nuosekliai paskirstant laiką: laikas invazinėms procedūroms ar invaziniams tyrimams atlikti priklauso nuo invazinės procedūros ar invazinio tyrimo sudėtingumo, valymas ir dezinfekavimas 25 min. (minimalus ekspozicijos laikas) ir vėdinimas 30 min. (vyksta kartu su valymu). Viename kabinete skirtame invazinėms procedūroms ar invaziniams tyrimams atlikti galima registruoti iki 7 (veiklos adresu Birželio 23-osios g. 4, Kaunas) ir iki 5 (veiklos adresu Savanorių pr. 245, Kaunas) procedūrų ar invazinių tyrimų per dieną.

 1. Kabinetuose, kuriuose teikiamos ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos, darbo priemonės, medicinos prietaisai privalo atitikti higienos normų bei teisės aktų, reguliuojančių medicinos priemonių (prietaisų) naudojimą, reikalavimus.
 2. Kabinetai, kuriuose teikiamos ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos, daiktai, įrenginiai, paviršiai valomi/dezinfekuojami po kiekvieno paciento vizito, (ne)invazinės procedūros ar (ne)invazinio tyrimo. Kabinetai, kuriuose teikiamos ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos, daiktai, įrenginiai, paviršiai valomi/dezinfekuojami, pagal infekcijų kontrolės reikalavimus nurodytus UAB „Artmedica“ direktorės 2018-02-01 įsakymu Nr.V-2 „Dėl infekcijų kontrolės procedūrų tvirtinimo“ infekcijų kontrolės procedūrose, skyrių dezinfekcijos ir valymo planuose, atitinkančiuose Lietuvos higienos normoje HN 47:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. V-946 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 47-1:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“ patvirtinimo” reikalavimus. Papildomos rekomendacijos nurodytos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainėje http://sam.lrv.lt/lt/koronavirusas/informacija-aspi-ir-sveikatos-prieziurosspecialistams- 1/rekomendacijos- 1.
 3. Kiekvienos darbo dienos pabaigoje atliekamas visų patalpų, kuriose teikiamos ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos išvalymas ir dezinfekcija pagal infekcijų kontrolės reikalavimus nurodytus UAB „Artmedica“ direktorės 2018-02-01 įsakymu Nr.V-2 „Dėl infekcijų kontrolės procedūrų tvirtinimo“ infekcijų kontrolės procedūrose, skyrių dezinfekcijos ir valymo planuose, Lietuvos higienos normoje HN 47-1:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. V-946 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 47-1:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“ patvirtinimo“. Papildomos rekomendacijos nurodytos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainėje http://sam.lrv.lt/lt/koronavirusas/informacija-aspi-ir-sveikatos-prieziurosspecialistams- 1/rekomendacijos- 1.
 4. Ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys darbuotojai turi būti aprūpinti asmeninės apsaugos priemonėmis atsižvelgiant į saugumo lygius, nurodytus UAB „Artmedica“ direktorės 2020-05-05 įsakyme Nr. V-10 „Dėl UAB „Artmedica“ asmens apsaugos priemonių taikymo principų, siekiant užtikrinti COVID-19 infekcijos valdymą, patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 7 d. sprendimu Nr. V-754 „Dėl asmeninės apsaugos priemonių naudojimo asmens sveikatos priežiūros įstaigose pagal saugumo lygius“
 5. Tiesioginio kontakto su pacientu ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų tuo pačiu metu negalima teikti greta esančiuose susisiekiančiuose kabinetuose skirtingiems pacientams.
 6. Teikiant ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas identifikavus COVID-19 ligos atvejį elgiamasi vadovaujantis reikalavimais nurodytais UAB „Artmedica“ direktorės 2020-05-05 įsakyme Nr. V-11 „Dėl personalo veiksmų identifikavus COVID-19 ligos (koronoviruso infekcijos) atvejį įstaigoje“.
 7. Už tinkamą tiesioginio kontakto su pacientu ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sąlygų ir apimčių laikymąsi atsakingi ambulatorines paslaugas teikiantys sveikatos priežiūros specialistai, vyr. slaugytojai/vyr. akušeriai.

IV.            PERSONALO DARBO PRINCIPAI

 1. Ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių darbuotojų darbo grafikus sudarantys ir tvirtinantys atsakingi įstaigos darbuotojai, organizuojant ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą turi vadovautis principais:

17.1.Tiesioginio kontakto ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų neturėtų teikti darbuotojai, priklausantys didelės rizikos grupei:

 • vyresni nei 60 metų amžiaus darbuotojai;
 • darbuotojai, esantys rizikos grupėje ir sergantys lėtinėmis ligomis;
 • nėščios moterys.
 1. Siekiant efektyviau panaudoti kabinetus skirtus tiesioginio kontakto su pacientu ambulatorinėms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms teikti, nuotolines konsultacijas gali teikti sveikatos priežiūros specialistai dirbantys įstaigoje ir ne kabinetuose, skirtuose tiesioginio kontakto su pacientu ambulatorinėms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms teikti, tiek ir nuotoliniu būdu namuose dirbantys darbuotojai. Kartu su nuotolines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių darbuotojų darbo grafikais, pateikiami ir kontaktiniai telefono numeriai, kuriais tokios konsultacijos bus teikiamos.
 2. Darbo grafikai sudaromi siekiant, kad padalinyje dirbtų minimalus darbuotojų skaičius, galintis užtikrinti sklandų darbą teikiant ambulatorines tiesioginio kontakto asmens sveikatos priežiūros paslaugas, siekiant užtikrinti minimalų personalo judėjimą.
 3. Teikiant tiesioginio kontakto ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir siekiant kryžminės taršos prevencijos, specialistai turi dirbti ciklais planuojant darbą teikiant ambulatorines ar stacionarines paslaugas įstaigoje. Ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos rizikos grupėms priklausantiems pacientams t. y. vyresniems nei 60 m., turintiems lėtinių ligų – neteikiamos. Paslaugos teikiamos tik vienai iš rizikos grupių – nėščiosioms, veiklos adresu Savanorių pr. 245, Kaunas.
 4. Tiesioginio kontakto ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys darbuotojai atsako už teisingą darbo skirtingose asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose darbovietėse deklaravimą ir darbo ciklais laikymąsi siekiant kryžminės taršos prevencijos LR SAM nustatyta tvarka.
 5. Tiesioginio kontakto ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys darbuotojai tiesioginio kontakto asmens sveikatos priežiūros paslaugas turi teikti naudojant asmenines apsaugos priemones atsižvelgiant į saugumo lygius, nurodytus UAB „Artmedica“ direktorės 2020-05-05 įsakyme Nr. V-10 „Dėl UAB „Artmedica“ asmens apsaugos priemonių taikymo principų, siekiant užtikrinti COVID-19 infekcijos valdymą, patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 7 d. sprendimu Nr. V-754 „Dėl asmeninės apsaugos priemonių naudojimo asmens sveikatos priežiūros įstaigose pagal saugumo lygius“
 6. Siekiant užtikrinti tinkamą sveikatos priežiūros paslaugų teikimą bei darbuotojų ir pacientų saugumą, prieš atnaujinant paslaugų teikimą įstaigoje kiekvienas sveikatos priežiūros specialistas pateikia įstaigai COVID-19 tyrimo atsakymą. Sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių darbuotojų testavimas atliekamas tik pasireiškus simptomams (kūno temperatūra 37,0 C ir didesnė, gerklės skausmas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas).

 1. PACIENTŲ SRAUTŲ VALDYMO PRINCIPAI

 1. Pacientus nuotolinei ambulatorinei asmens sveikatos priežiūros paslaugai registruoja paslaugą teikiantis gydytojas specialistas.
 2. Teikiant nuotolines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas konsultuojantis gydytojas pildo F. Nr. 025/a „Ambulatorinė asmens sveikatos istorija“ ir/ar elektroninę versiją. Formoje Nr. 025/a nurodo NSPP pacientui suteikimo datą, laiką, naudotas informacines ir ryšio technologijas, paciento kreipimosi priežastį, subjektyvią paciento sveikatos būklę, pateikia rekomendacijas dėl tolimesnio gydymo.
 3. Įstaigos nuotoliniu būdu konsultuojantis gydytojas, įvertinęs, kad neužtenka duomenų apie paciento sveikatos būklę, negalima nuotoliniu būdu įvertinti paciento sveikatos būklės be apžiūros ar papildomų tyrimų registruoja pacientą tiesioginio kontakto konsultacijai kaip nurodyta plano 8 punkte.
 4. Klientų aptarnavimo vadybininkai, gavę informaciją apie konsultacijos poreikį užregistruoja ir turimais kontaktiniais duomenimis informuoja pacientą apie ambulatorinės paslaugos laiką ir kokių, šiame plane nurodytų pacientų srautų valdymo principų reikės laikytis.
 5. Pacientus, kurie registruojami tiesioginio kontakto konsultacijos metu ir jiems yra paskiriamas tyrimas ar ambulatorinė intervencinė procedūra, tyrimą (ambulatorinę intervencinę procedūrą) paskyręs gydytojas ar su juo dirbantis slaugytojas ne vėliau kaip prieš 1 dieną iki tyrimo (ambulatorinės intervencinės procedūros) datos turimais kontaktiniais duomenimis informuoja apie ambulatorinės paslaugos laiką, tikslią vietą ir kokių, šiame plane nurodytų pacientų srautų valdymo principų reikės laikytis.
 6. Teikiant tiesioginio kontakto ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas jos organizuojamos vadovaujantis šiais principais:
  • . Vykdoma griežta patekimo į ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančius padalinius patenkančių asmenų kontrolė vadovaujantis UAB „Artmedica“ direktorės 2020-05-05 įsakymu Nr. V-9 „Dėl UAB „Artmedica“ darbo organizavimo Lietuvos Respublikos Vyriausybei visoje šalyje paskelbus karantiną“.
  • . Užtikrinama, kad nesusidarytų fizinių laukimo eilių pacientams ambulatorines paslaugas teikiančių padalinių viduje ir prie kiekvieno kabineto durų lauktų ne daugiau kaip 1 pacientas.
  • . Pacientai į ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančius padalinius įleidžiami ir paslaugos jiems teikiamos griežtai paskirtu vizito laiku. Pacientas įleidžiamas likus ne daugiau nei 10 min. iki paskirto vizito laiko. Laukdami patekimo pacientai privalo laikytis saugaus 2 m. atstumo. Lydintys asmenys į įstaigą neįleidžiami.
  • . Įstaigoje esantis liftas karantino metu yra uždaromas.
  • . Užtikrinama, kad visi pacientui paskirti tyrimai ir procedūros būtų atlikti vieno vizito metu.
 7. Už tinkamą tiesioginio kontakto su pacientu ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sąlygų ir apimčių laikymąsi valdant pacientų srautus atsakingi ambulatorines paslaugas teikiantys gydytojai ir vyr. slaugytojai/vyr. akušeriai.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. UAB „Artmedica“ ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiuose padaliniuose vedama nuotolinių ir tiesioginio kontakto ambulatorinių paslaugų apskaita.
 2. Tiesioginio kontakto ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas stabdomas esant bent vienai iš sąlygų nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio mėn. 29 d. sprendime Nr. V-1019 „Dėl planinių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų etapinio atnaujinimo ir teikimo asmens sveikatos priežiūros įstaigoje plano rengimo reikalavimų“.

PLANINIŲ

  Užsiregistruokite

   Užsiregistruokite