Avanso mokėjimo ir grąžinimo tvarka

 1. Pacientas, suderinęs su Paslaugų teikėju operacijos, procedūros rezervacijos laiką bei siekdamas užtikrinti numatomos pasirašyti Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sutarties, kuria Pacientas perka, o Paslaugų teikėjas teikia asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurių galutinė apimtis ir galutinė kaina nustatoma po tiesioginės Paciento konsultacijos su gydytoju, pasirašymą bei galimų Paslaugos teikėjo nuostolių prevencijos tikslu dėl personalo darbo krūvio ir darbo grafikų planavimo, operacinių ir/ar kitų patalpų (nepriklausomai nuo jų pavadinimo) užimtumo planavimo, kas susiję su atitinkamais jų išlaikymo kaštais ir potencialiais nuostoliais (toliau nuostoliai), sumoka Paslaugų teikėjui nustatyto dydžio avansą nuo preliminarios sumos už numatomas jam teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas.
 2. Pacientas sumokėdamas avansą patvirtina, kad yra susipažinęs su preliminaria Paslaugų kaina.
 3. SudariusAsmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sutartį, Paciento sumokėtas avansas įskaitomas kaip dalies kainos mokėjimas pagal Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sutartį.
 4. Avansas sumokamas per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo operacijos laiko paskyrimo. Jei per 7 kalendorines dienas nuo operacijos laiko paskyrimo nesumokamas avansas, operacijos užsakymas atšaukiamas. Pacientas informuojamas apie rezervacijos atšaukimą.
 5. Pacientas turi sumokėti visą likusią kainą už paslaugas sekančiai:

5.1. jei mokama grynais pinigais ar bankine kortele – atvykus į kliniką iki numatomų paslaugų teikimo pradžios.

5.2. jei mokama bankiniu pavedimu – likus ne mažiau kaip 7 dienoms iki numatytų paslaugų teikimo dienos.

 1. Pacientui po avanso sumokėjimo dienos atsisakius pasirašyti Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sutartį, avansu gauta pinigų suma lieka Paslaugų teikėjui.
 2. Pacientas po avanso sumokėjimo dienos gali perkelti planuojamos operacijos, procedūros datą vėlesniam laikotarpiui sekančia tvarka:

7.1. Pirmą kartą nukeliant operacijos, procedūros datą vėlesniam laikotarpiui (išskyrus nenumatytas aplinkybes paminėtas 11. punkte), Pacientas privalo Paslaugos teikėjui atlyginti jo patirtus nuostolius, kurie yra lygūs  100 Eurų sumos dydžiui. Ši suma yra nuskaičiuojama nuo Paciento sumokėto avanso sumos.

7.2. Antrą kartą nukeliant operacijos, procedūros datą vėlesniam laikotarpiui ar iš viso atšaukiant paskirtą operaciją, procedūrą arba keičiant paskirtos operacijos, procedūros  datą likus mažiau nei 3 (trims ) savaitėms iki jos (išskyrus nenumatytas aplinkybes paminėtas 11. punkte), visa Paciento įmokėto avanso suma yra nuskaitoma Paslaugų teikėjonuostoliams padengti. Tokiu atveju, jeigu Pacientas vis dar pageidauja gauti paslaugas iš Paslaugų teikėjo, jis turi iš naujo sumokėti nustatyto dydžio avansą būsimos asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sutarties užtikrinimui bei Paslaugos teikėjo  nuostolių prevencijai.

 1. Pacientas privalo informuoti Paslaugų teikėją apie tikslų atvykimo į kliniką datą ir laiką ne vėliau kaip likus 3 (trims) savaitėms iki numatytos operacijos datos. Jei Pacientas nepateikia šios informacijos, operacijos užsakymas atšaukiamas, o Pacientas privalo atlyginti Paslaugų teikėjui patirtus nuostolius, kurie yra lygūs Paciento sumokėto avanso sumai. Tokiu atveju Paciento sumokėtas avansas yra įskaitomas Paslaugos teikėjo nuostolių atlyginimui ir Pacientui negrąžinamas.
 2. Jeigu, sumokėjęs avansą, Pacientas apie neatvykimą praneša likus daugiau kaip 3 savaitėms iki suplanuotos operacijos (išskyrus nenumatytas aplinkybes paminėtas 11. punkte), procedūros datos, Pacientas turi Paslaugos teikėjui atlyginti jo patirtus nuostolius, kurie yra lygūs Paciento sumokėto 50 procentų avanso sumos dydžiui. Tokiu atveju Paslaugos teikėjas įsipareigoja grąžinti 50 procentų sumokėto avanso.
 3. Jeigu, sumokėjęs avansą, Pacientas apie neatvykimą praneša likus mažiau kaip 3 savaitėms iki suplanuotos operacijos (išskyrus nenumatytas aplinkybes paminėtas 11. punkte), procedūros datos, Pacientas turi Paslaugos teikėjui atlyginti jo patirtus nuostolius, kurie yra lygūs Paciento sumokėto avanso sumai. Tokiu atveju Paciento sumokėtas avansas yra įskaitomas Paslaugos teikėjo nuostolių atlyginimui ir Pacientui negrąžinamas.
 4. Jeigu Pacientas negali atvykti planuotai operacijai, procedūrai iškilus nenumatytoms aplinkybėms, (aviakompanijai atšaukus skrydį, liga, šeimos nario ar artimo žmogaus mirtis ar kitos svarbios aplinkybės, kurių nebuvo galima numatyti ir kontroliuoti iš anksto planuojant ir rezervuojant operacijos/procedūros laiką) ir pateikia tai patvirtinančius dokumentus bei informuoja Paslaugos teikėją raštu ar el. paštu (t.y. vienu iš būdų, kuriuo galima identifikuoti pranešimo gavimo dieną), operacijos data gali būti nukeliama vėlesniam, abiejų šalių suderintam laikotarpiui. Pacientui negalint nukelti operacijos, procedūros vėlesniam laikotarpiui, avanso klausimas sprendžiamas Šalių susitarimu.
 5. Jeigu Paslaugų teikėjas po Paciento avanso sumokėjimo dienos atsisako sudaryti su Pacientu Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sutartį nesant Paciento kaltės, tai Paslaugų teikėjas turi grąžinti Pacientui visą jo sumokėtą avansą.

  Užsiregistruokite


   Užsiregistruokite